Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti NOVIS reality s.r.o. (www.novisreality.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti NOVIS reality s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, novinářů apod.).

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost NOVIS reality s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost NOVIS reality s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:
webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti NOVIS reality s.r.o. navštívil;
IP-adresa;
datum přístupu a doba přístupu; případný dotaz návštěvníka;
kód odpovědi http;
přenášené skupiny dat;
údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.


2. Zpracování osobních údajů pro zasílání poptávek formou newsletteru a zpracování osobních údajů z poptávek z jiných webů

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář bude společnost NOVIS reality s.r.o. za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník společnosti NOVIS reality s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), bude společnost NOVIS reality s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost NOVIS reality s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.

2.3. Společnost NOVIS reality s.r.o. je oprávněna návštěvníka webových stránek dotázat, jakýmzpůsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti NOVIS reality s.r.o. - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu

3.1. V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost NOVIS reality s.r.o. vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost NOVIS reality s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost NOVIS reality s.r.o. je oprávněna se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti NOVIS reality s.r.o. - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

3.3. Společnost NOVIS reality s.r.o. pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností NOVIS reality s.r.o. zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

3.4. Společnost NOVIS reality s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama.

3.5. E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu uvedenou v bodě se společností NOVIS reality s.r.o., zpracovává společnost NOVIS reality s.r.o. dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti NOVIS reality s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Společnost NOVIS reality s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sama.

4. Zpracování osobních údajů při poptávce na infolince +420 773 884 225

4.1. V případě klientovy poptávky na infolince bude společnost NOVIS reality s.r.o. z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru.

4.2. Společnost NOVIS reality s.r.o. je oprávněna se klienta, který poptává na infolince, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti NOVIS reality s.r.o. - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

4.3. Společnost NOVIS reality s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od hovoru uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama.

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním požadavků, dotazů a stížností

5.1. Společnost NOVIS reality s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost NOVIS reality s.r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti NOVIS reality s.r.o. bude společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti NOVIS reality s.r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti NOVIS reality s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost NOVIS reality s.r.o. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost NOVIS reality s.r.o. oprávněna z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytnutím souhlasu pro zasílání marketingových či obchodních sdělení

6.1. V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, bude společnost NOVIS reality s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud poskytne návštěvník společnosti NOVIS reality s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost NOVIS reality s.r.o. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

6.2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti NOVIS reality s.r.o. (viz níže), tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@novisreality.cz. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti NOVIS reality s.r.o. možné.

7. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

7.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost NOVIS reality s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

7.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost NOVIS reality s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

7.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče. Google Analytics a Google Adwords

7.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost NOVIS reality s.r.o. službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

7.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti NOVIS reality s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

7.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

7.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i: instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

7.8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost NOVIS reality s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

7.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti NOVIS reality s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. Remarketing

7.10. Společnost NOVIS reality s.r.o. využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely: • FACEBOOK PIXEL od společnosti Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (www.facebook.com). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. • SKLIK.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7. • ADFORM Tracking pixel od společnosti ADFORM, který je spravován Wildersgade 10B, 1, Copenhagen 1408, Denmark (www.adform.com). Užití tohoto pixelu můžete zamezit vypnutím cookies souborů dle čl. 7.

8. Užívání sociální pluginů

8.1. Webové stránky společnosti NOVIS reality s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

8.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností NOVIS reality s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

9. Zpracování osobních údajů novinářů

9.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost NOVIS reality s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@novisreality.cz. V takovém případě společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

9.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost NOVIS reality s.r.o. nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti NOVIS reality s.r.o. uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost NOVIS reality s.r.o. dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou protozpracovávány bez souhlasu novináře.

9.3. Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost NOVIS reality s.r.o. sama.

9.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost NOVIS reality s.r.o. na e-mailové adrese info@novisreality.cz

10. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

10.1. Při zpracování osobních údajů společností NOVIS reality s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

10.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:
(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
(v) právo na přenositelnost osobních údajů
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

10.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti NOVIS reality s.r.o. (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely společnosti NOVIS reality s.r.o. nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

10.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti NOVIS reality s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 10.

10.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost NOVIS reality s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

11. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

11.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

NOVIS reality s.r.o.
IČO: 09939482
sídlo: Palackého 70/1,
Plzeň 3 – Jižní Předměstí,
301 00

Zápis v OR: pod sp. zn. C 40385 vedená u Krajského soudu v Plzni
Tel.: +420 773 884 225
Email:  info@novisreality.cz

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 24. 5. 2018.

 

Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Poučení“)
realizované ze strany společnosti:NOVIS reality s.r.o., IČO:09939482, se sídlem: Palackého 70/1, Plzeň, 301 00
tel.: +420 773 884 225, e-mail: info@novisreality.cz, www.novisreality.cz
(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) s Realitním zprostředkovatelem
(dále jen jako „Zájemce“)

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 • -  Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák.č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;

 • -  Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

 • -  Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

 • -  Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese www.novisreality.cz

 • -  Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny nebo pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě; k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě, k takto vypočtené Provizi bude vždy

  připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále).

 • -  Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní

  úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

 • -  Provize bude splatná dnem uzavření Realitní smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Realitním zprostředkovatelem); je preferován bezhotovostní způsob úhrady Provize;

 • -  Veškeré náklady Realitního zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

 • -  Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

 • Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

  • -  Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
  • -  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e- mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitního zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

NOVIS reality s.r.o. Palackého 70/1
Plzeň 301 00
IČO: 09939482
DIČ: CZ09939482
tel.: +420 773 884 225

Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ... Vaše adresa: ...
Datum: ...
Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Realitního zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Realitního zprostředkovatele. V tomto směru Realitní zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Realitním zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách www.novisreality.cz

V Plzni dne 25.5.2021